Otto Løvenskiolds Legat

Stiftelsens formål er å tilveiebringe midler til stipender for juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

Stipendene anvendes til inntil et års studieopphold i utlandet for jurister uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Stipendmottaker må være norsk statsborger, bosatt i Norge og ikke over 38 år ved tidspunkt for tildeling.

Kandidater som kan komme i betraktning er:

  • Jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning.
  • Jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det juridiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)