Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Stiftelsen lyser ut inntil 36 000 kroner til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab.

Midlene anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun elektroniske søknader fra UNIFORS nettsider.

Tilgjengelig beløp: NOK 36 000
Søknadsfrist: 30. mars 2018
Søknadsskjema: DnBs fond for SV-fakultetet ved UiO