Utlysning stipender NTNU 2018

Det lyses ut stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Det kan søkes om midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend og til etter- og videreutdanning.

Vennligst les utlysningstekst, vedtekter og søknadsveiledningen for hver stiftelse nøye før du søker. Alle søknader skal leveres gjennom UNIFORs elektroniske søknadsportal. Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Nærmere informasjon om stiftelser og formål finner du ved å gå inn på siden til stiftelsen.

Søknadsfrist er 1. Mars 2018.

 

Reisestipend for stipendiater og forskere

Norges Tekniske Høgskoles Fond / The Norwegian Institute Of Technology's Fund
Stiftelsens formål er å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme så vel vitenskapelige som praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark. utdanningen og siv.ing. utdanningen. Stiftelsen deler ut reisestipend til Ph.D. studenter.

Det kan deles ut inntil NOK 556 000.

 

The purpose of this foundation is to support activities related to the technological education and research at NTNU, by promoting scientific as well as practical studies and investigations within all subjects belonging to the master education in architecture and technology. The foundation awards travel grants to PhD students.

Up to NOK 556 000 can be awarded.

 

Tandberg Radiofabrikks Fond / Tandberg Radio Factorys Fund

Stiftelsens formål er å dele ut stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge til beste for allmennheten, herunder også videreføring av Vebjørn Tandbergs arbeide for å fremme et godt industrimiljø.

Det kan deles ut inntil NOK 32 000.

 

The purpose of this foundation is to award scholarships, and otherwise support research and initiatives at NTNU aimed at developing industrial activity in the field of electronics to the benefit of the general public, also including continuation of Vebjørn Tandberg's work for promoting a good industrial environment.

Up to NOK 32 000 can be awarded.

 

Fondet Til Professor Leif Tronstads Minne
Stiftelsens formål er å gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller Institutt for fysikk, eller Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Metallurgisk institutt, anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

Det kan deles ut inntil NOK 44 000.

 

Christiania Spigerverks Og Gunnar Schjelderups Legat Til NTNU
Stiftelsen formål er å yte økonomisk støtte til lærerkrefter ved Institutt for materialteknologi til studiereiser i fortrinnsvis Norge eller i de andre nordiske land, men fagkomiteen kan også bevilge reisestipender til andre land om dette synes tjenlig.

Det kan deles ut inntil NOK 38 000.

 

Studentstipend og reisestipend for studenter og Ph.d-kandidater

 

Legat Til Henrik Homans Minne
Stiftelsen deler ut reisestipender for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Søknad om og tildeling av stipend vil kun skje etter at reisen er utført. Midler lyses ut to ganger i året med søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. Se stiftelsens retningslinjer for krav til søkere.

Det kan deles ut inntil NOK 176 000.

 

Forsknings- Og Undervisningsfondet I Trondheim
Fondet tildeler stipend for forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder. Oppholdet må vare mer enn to uker og inngå som en planlagt del av master- eller PhD-studier ved NTNU. Normalt tildelingsbeløp er 5 000 - 10 000 kroner, som skal dekke dokumenterte reise- og oppholdskostnader.

Videre skal søknaden inneholde:

  • en kort beskrivelse (maks. 1 side) av masteroppgavens/doktorgradsarbeidets formål
  • kort informasjon om oppholdets relevans for master- eller doktorgradsstudiet, og begrunnelse for valg av land og institusjon
  • kostnadsoverslag/budsjett
  • uttalelse fra veileder
  • karakterutskrift for gjennomførte studier

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Det kan deles ut inntil NOK 25 000.

 

Stiftelsen for forskerlinjestudenter ved det medisinske fakultet, NTNU
Stiftelsens formål er å bidra til støtte for forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet, NTNU. Fortrinnsvis til hel eller delvis dekning av reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid. Midlene skal ikke benyttes til dekning av lønnsutgifter.

Det kan deles ut inntil NOK 50 000.

 

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU
Fondets formål er å yte stipend til Ph.d.-studenter innen bygg- og miljøteknikk. Fondet kan dele ut studiestipend eller reisestipend.

Det kan deles ut inntil NOK 42 000.

 

Rainpower fond ved NTNU
Stiftelsen har til formål å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Det kan deles ut inntil NOK 21 000.

 

Stud. Chem. Halvdan Wettres Minnelegat
Det deles ut reisestipender under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med dennes avslutning til NTNUs kjemistuderende. En andel av de tilgjengelige midlene går som tilskudd til en årlig fest som så vidt mulig skal holdes på frigjøringsdagen.

Det kan deles ut reisestipend for inntil NOK 10 000.

 

Hjelpefondet for studenter
Stiftelsen tildeler stipender til sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved
NTNU til studenter som kan dokumentere at de på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer. Maksimalt tildelingsbeløp er NOK 10 000.

Det presiseres at søkere ikke bes oppgi personlige helseopplysninger.

Det kan deles ut inntil NOK 40 000.

 

Vitenskapelige stipend

A/S M. H. Lundgreens enkes fond
Stiftelsens midler anvendes til studentstipend eller støtte av vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Det kan deles ut inntil NOK 29 000.

 

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer
Stiftelsens formål er å bidra til vitenskaplige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som f.eks. tuberkulose.

Det kan deles ut inntil NOK 108 000.

 

Alf Harborgs fond
Stiftelsens formål er å fremme klinisk eller basalvitenskaplig forskning vedrørende nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS) som mulig.

Det kan deles ut inntil NOK 64 000.

 

Norsk fond for klinisk kjemi
Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Det kan deles ut inntil NOK 40 000.

 

DnB NOR banks fond for NTNU
Stiftelsens formål er å støtte tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv. Forskningsoppgavene skal i alminnelighet foregå ved NTNU og/eller SINTEF.

Det kan deles ut inntil NOK 43 000.

 

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU
Stiftelsens formål er gjennom tilståing av midler å medvirke til fremme av anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor den sektor av næringslivet hvor Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene har sine virkefelt. Dette innbefatter bl.a. industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Det kan deles ut inntil NOK 67 000.

 

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU
Stiftelsens formål er i første rekke å yte bidrag til fremme av vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En del av avkastningen kan også nyttes til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

Det kan deles ut inntil NOK 31 000.

 

Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU
Stiftelsen skal støtte spesielle større forskningsoppgaver av betydning for norsk industri. Vedkommende forskningsarbeid skal være knyttet til den teknologiske utdanning og forskning og foregå ved NTNU.

Det kan deles ut inntil NOK 36 000.

 

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsberg legat
Stiftelsens formål er å fremme tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av vitenskapelige stipend ved NTNU.

Det kan deles ut inntil NOK 33 000.

 

Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU
Stiftelsens formål er å støtte forskning eller annet vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Det legges særlig vekt på støtte til yngre forskere så som doktorander, stipendiater eller andre kandidater som utfører vitenskapelig arbeid, herunder også lovende hovedfagsstudenter.

Det kan deles ut inntil NOK 44 000.

 

Etter- og videreutdanning

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)
SEVUs formål er å støtte utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.  Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, og som innebærer samvirke med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utvikling innen de teknologiske fag ved NTNU.

Det kan deles ut inntil NOK 150 000.

 

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU
Stiftelsens midler deles ut som stipend for unge, begavede sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Det kan deles ut inntil NOK 73 000.