Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut inntil stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 224 000 som stipend til støtte av vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom tildeling av stipend og reisestipend. Masterstudenter kan også søke.

Stipendene tildeles etter rulleringsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. I 2017 kan kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet søke om midler fra stiftelsen.

Tilgjengelig beløp: NOK 224 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema:
Robert og Ella Wenzins legat


Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut 100 000 kroner i stipend til ett års opphold i Frankrike for en norsk student. Studenter fra alle fakultetene ved UiO kan søke.

Søknaden må inneholde opplysninger om alder, studier, avlagte eksamener med resultater samt planer for oppholdet i Frankrike.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Georges Sautreaus legat


Ingmund Kirkeruds legat
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 22 000 som vitenskapelig stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn. Stipend kan også tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid.

Tilgjengelig beløp: NOK 22 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema:
Ingmund Kirkeruds legat


DnBs fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 42 000 til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab.

Midlene anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

Tilgjengelig beløp: NOK 42 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema:
DnBs fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO


Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut NOK 55 000 som vitenskapelig stipend til studier i samfunnsøkonomiske analyser ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelig beløp: NOK 55 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema:
Norges Handelsstands Forbunds fond


Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 40 000 i stipendmidler til vitenskapelige forskning ved Universitetet i Oslo for videre utdanning av kandidater som har avlagt sosial/samfunnsøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelig beløp: NOK 40 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema:
Christiania Bank og Kreditkasses legat til UiO


Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 100 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2018 / 2019.

Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.

Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.

Søknad må være skrevet på engelsk. Det er krav om vedlagt vitnemål / karakterutskrift, anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO og referanser.

For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no.

Stipendstørrelse: NOK 100 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema:
Norsk Oxford - stipendium


Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat
Stiftelsen lyser ut NOK 26 000 som vitenskapelig stipend til studier om Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet deles ut til en kvinne som er immatrikulert ved UiO og studerer eller har studert historie der. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA.

Tilgjengelig beløp: NOK 26 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema:
Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat