Pastor Harald Kallevigs legat til vitenskapens fremme slått sammen med Professor Fredrik Petersens fond til videnskapens fremme

Vedtatt av Det akademiske kollegium den 26. mai 1992. Endring godkjent av Universitetsstyret 5. februar 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. juli 2004.

§ 1
Pastor Harald Kallevigs legat til vitenskapens fremme er opprettet ved pastor Harald Kallevig og hustru Laura (Lalla f. Isaachsen)'s gjensidige testament datert 11. desember 1925, og Professor Fredrik Petersens fond til videnskapens fremme, er opprettet ved gavebrev fra fru professorinde Alida Petersen av 15. mars 1903 i overensstemmelse med et av professor Petersen næret ønske.

Pastor Harald Kallevigs legat til vitenskapens fremme, slått sammen med Professor Fredrik Petersens fond til vitenskapens fremme, har en grunnkapital som utgjør NOK 200.000,- og den skal være urørlig.

§ 2
Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§ 3
Legatet skal tjene til vitenskapens fremme på alle de måter som fagkomitéen til enhver tid finner best. Dog må det aldri anvendes til oppføring av, eller utstyr til bygninger, og bare unntaksvis til dekning av omkostninger ved publikasjoner.

Legatets midler bør særlig anvendes til:

a) Stipendier for yngre, fremragende vitenskapelige forskere til benyttelse enten hjemme eller i utlandet
b) Belønning for særlig fremragende vitenskapelige avhandlinger eller undersøkelser
c) Understøttelse av viktige vitenskapelige undersøkelser. Stipendier m.v. kan unntakelsesvis også tildeles danske og svenske vitenskapelige forskere


§ 4
Av renteinntekten utdeles det hvert år opp til NOK 10.000,- til en dyktig teologisk student som er i sitt siste studieår. Samme person skal ikke ha dette legat mer enn én gang. Blir beløpet ikke anvendt som her bestemt, bestemmer fagkomitéen hvordan det skal disponeres. Resten av den disponible renteinntekt benyttes til de formål som er nevnt under § 3.

§ 5
De stipendier (iht §§ 3 og 4) eller belønninger (iht §3), skal benevnes Pastor Harald Kallevigs/Professor Fredrik Petersens stipendium respektive Pastor Harald Kallevigs/Professor Fredrik Petersens belønning.

§ 6
Fagkomitéen består av en professor fra hvert fakultet ved Universitetet i Oslo, valgt av vedkommende fakultet. Fagkomitéens funksjonstid er 4 år.

I tilfelle av forfall ved det enkelte møte eller avgang i mellomtiden mellom to valg, tilkaller fagkomitéen et annet medlem fra vedkommende fakultet.

Medlemmene av fagkomitéen velger selv sin leder.

I tilfelle stemmelikhet, skal den fungerende leders stemme være avgjørende.

§ 7
Fondet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

§ 8
Fondet forvaltes av Universitetet i Oslo etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for fond og legater ved Universitetet i Oslo.