Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. november 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001 og 24. januar 2005.

§ 1

I henhold til Johanne Eilertsens testament av 14. september 1966 er Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne opprettet og skjenket Universitetet i Oslo til støtte for den medisinske sinnsykeforskning i Norge. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 366.965,43. I 2001 ble legatet tilført midler ved en overføring av Direktør dr. med. Hans Evensens legat til fordel for yngre norske psykiatere. Direktør dr. med. Hans Evensens legat ble i 1999 tilført midler fra Politilege Paul Winges legat til psykiatrisk forskning og den halvdel av midlene i Christian og Fredrik Stenbocks legat som omhandlet psykiatrisk forskning. Fondets grunnkapital ble i 2001 oppjustert til NOK 1.900.000,-. Nedjustert i 2004 til NOK 592.263,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som vitenskapelige stipend til fremme av norsk psykiatrisk forskning, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse. Innstilling til utdeling av midler foretas av den sammenslutning som til enhver tid representerer landets psykiatere, for tiden Norsk psykiatrisk forening. Skulle en felles sammenslutning av denne art ikke finnes, overdras innstillingsretten til en komité bestående av sektordirektøren for Aker sykehus, divisjon psykiatri, en professor i psykiatri ved Ullevål sykehus og en avdelingsoverlege fra et av landets psykiatriske sykehus. Disse oppnevnes av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§ 3

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.