UNIFOR-FRIMED

UNIFOR-FRIMED er en åpen konkurransearena for alle medisinske fag og disipliner, der det ikke legges tematiske føringer eller settes krav om anvendelse og umiddelbar nytteverdi. Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, langsiktige, grunnleggende medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett - eller flerårige (inntil 3 år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler. Samlet utlysingsbeløp er på NOK 1,3 millioner.

Målgruppe
Målgruppen for FRIMED er forskningsgruppeledere med de beste forskningsprosjektene. Det er lederne for forskningsgruppene, det vil si de faste vitenskapelige ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo, som kan søke UNIFOR-FRIMED.

Alle faste vitenskapelige ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo kan søke UNIFOR-FRIMED.  Vitenskapelige ansatte i åremålsstillinger er ikke faste ansatte, og kan derfor ikke søke. Forskere, postdocs og stipendiater som er ansatt i åremålsstillinger kan kontakte sin gruppeleder, og eventuelt innarbeide sine prosjekter i søknaden fra gruppeleder (som er fast vitenskapelige ansatt).

UNIFOR-FRIMED skal bidra til at flere norske forskningsgrupper kvalifiserer seg og blir konkurransedyktige i forhold til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Søknader med klare planer for å utarbeide søknader og nettverk rettet mot EU midler vil prioriteres. Det kan maksimalt sendes inn én søknad fra hver forskningsgruppeleder.

Forskningsbevilgningene retter seg ikke mot de forskningsgruppene som allerede har store forskningsmidler (for eksempel senterbevilgninger som SFF, SFI, Jebsen, eller store EU-bevilgninger).

Innhold i søknad
Søknaden skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider). Denne skal innledes med et kort norskspråklig populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet.

Budsjett for hele prosjektet, med beskrivelse av hva eventuelt bevilgningsbeløp skal benyttes til.

Publikasjonsliste siste 5 år

CV (for gruppeleder)

Bevilgningsbeløp
Forskningsgruppeleder kan søke om en rammebevilgning til et forskningsprosjekt.

Det tas sikte på å gi de innvilgede søknadene en flat sum som en rammebevilgning til prosjektet. Bevilgningene kan gis for inntil tre år av gangen (dvs. bevilgning for første år og tilsagn om bevilgning for to ytterligere år dersom tilfredsstillende årlig rapportering).

Forskningsgruppeledere som har en treårig bevilgning kan ikke får ny bevilgning fra UNIFOR-FRIMED før treårs perioden er utløpt.

Bevilgningene vil overføres til gruppelederens prosjektkonto ved Universitetet i Oslo.

Rapportering
Ettårig bevilgning
Rapportering gjøres gjennom "Min side" på unifor.no. Det kan kun sendes inn rapport en gang, og delrapporter skal ikke sendes inn. Rapporteringsfristen er 15. februar påfølgende år.

Dersom det er nødvendig med utvidet periode for bruk av midlene, send oss en forespørsel på unifor@unifor.no.

Flerårig bevilgning
Fremdriftsrapport (delrapport) skal oversendes til UNIFOR (unifor@unifor.no) innen 15. februar påfølgende år. Manglende eller mangelfull rapportering kan føre til stans i videre utbetaling av bevilgningen.


Søknadsfristen er 15. februar hvert år

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)