Mina og Samson Berges Forskningsfond

Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

§ 1

Fondet er opprettet ved testamentarisk gave fra professor Samson Berge og hustru Tomine Johanne Berge i henhold til testament datert 26. mars 1976.

§ 2

Grunnkapitalen var 27.06.90 kr 1.088.750,04. Kapitalen skal hvert år økes med en tidel av renteavkastningen.

§ 3

Fondet skal tjene til støtte for forskning, innenfor faget husdyravl ved Norges landbrukshøgskole (NLH), fortrinnsvis til finansiering av forskningsprosjekter.

§ 4

Fondet forvaltes av Fellesstyret for fond og legater ved NLH, som skal plassere fondets midler på den måte og i de verdier som det til enhver tid finner mest fordelaktig med tanke på fondets avkastning, forøvrig i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelser.

§ 5

Fondets kapital skal såvidt mulig være urørlig. Skulle inflasjon eller andre grunner føre til at fondet mister det vesentligste av sin betydning, har fondsstyret adgang til å angripe kapitalen, men først etter at fylkesmannens samtykke er innhentet. Dersom det disponible, årlige beløp ikke blir utdelt i sin helhet, skal resten tillegges grunnkapitalen.

§ 6

Fondsstyret kan engasjere regnskapsfører. Regnskapsåret følger kalenderåret. For regnskap og kontroll gjelder de vanlige regler for offentlige stiftelser.

§ 7

Fondsstyret sender årlig melding om fondets virksomhet til høgskolestyret og til Institutt for husdyrfag.

§ 8

Fondet trer i kraft så snart statuttene er stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.