Kaia og Torfinn Tobiassens Fond


 § 1
Stiftelsen er opprettet av Universitetet i Oslo den 17. desember 2010 på grunnlag av arv mottatt i henhold til bestemmelsene i Kaia Tobiassen, født 25. mars 1915, sitt testament av 7. juni 2007 Stiftelses grunnkapital utgjør NOK 2.900.000.
 
  § 2
Den disponible delen av avkastningen skal brukes til støtte for master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

 § 3
Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo oppnevner en fagkomité bestående av tre medlemmer med vitenskapelig kompetanse. Oppnevningen gjelder for en periode på tre år. Fagkomiteen velger selv sin leder. Gjenoppnevning kan skje to ganger. Fagkomiteen gir innstilling til styret om utdeling fra fondet.

 § 4
Fondet skal ha et styre på minimum 3 og maksimum 10 medlemmer som oppnevnes av styret ved Universitetet i Oslo.