Legat til Henrik Homans minne (ved NTNU)

VEDTEKTER for Legat til Henrik Homans minne

(§ 1 ajourført i november 1992. Endringer vedtatt av styret i desember 1995 og 13. desember 2004. Godkjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

§ 1

Stiftelsen er testamentert til NTNU av bergingeniør Christian Horrebow Homan til minne om hans sønn som døde i 1920.

Da stiftelsen ble opprettet ved oppgjøret 20.12.39 i bergingeniør Homans dødsbo, omfattet dets kapitalverdier:

a. Grunnkapital, anbragt som bestemt for offentlig stiftelsers midler kr 46.451,92

b. Andre verdipapirer, ved booppgjøret oppført med kapitalverdi kr 58.288,71

Stiftelsens verdipapirer, 67 aksjer i A/S Blommenholm, ble i 1989 innløst med 8.3 millioner kroner som er tillagt stiftelsens grunnkapital.

Følgende stiftelser er i 1992 ved omdanning innlemmet i legatet:
Konsul G.O. Øms legat kr 16.522,63
Stud.tech. Per Leth Øwres legat kr 18.887,18

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Kapitalen skal være urørlig.

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene skal være tre NTNU professorer knyttet til siv.ing.utdanningen og siv.ark.utdanningen. Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp - som deles ut som reisestipender for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU - i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.