Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Fastsatt av Det akademiske kollegium 31. mars 1992. Endring vedtatt av Rektor på fullmakt fra Det akademiske kollegium 31. januar 1997.

§ 1


Fondet er opprettet av Skattebetalerforeningen (tidligere Norsk Skattebetalerforening) ved foreningens 40-årsjubileum i 1992. Fondets grunnkapital er kr 1.000.000.

§ 2

Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte-og avgiftsrett, særlig i den hensikt å styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning, ved å støtte såvel enkeltpersoner som institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljø. Midler kan stilles til rådighet i form av stipend eller som bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter. 

Styret kan etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle stille betingelser for tildelingen både når det gjelder den praktiske gjennomføringen og publisering av resultatene.

§ 3

Fondets styre består av tre medlemmer, hvorav ett oppnevnes av Skattebetalerforeningen, ett av Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett og ett fra Handelshøyskolen BI. De siste oppnevnes for tre år av gangen.

§ 4

Styret kan tildele beløp inntil den årlige avkastningen av fondets midler etter offentlig kunngjøring. Når særlige grunner taler for det kan utdeling også finne sted mellom de ordinære utdelingsterminer. Udisponerte beløp av årets avkastning kan enten avsettes til senere utdeling eller tillegges fondets grunnkapital. Grunnkapitalen må ikke røres.