Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Så vel epidemiologiske som klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier kan gis støtte. Støtte kan gis til igangværende prosjekter eller til prosjekter som planlegges satt i gang. De midler som deles ut, skal fortrinnsvis brukes som lønn eller annen prosjektstøtte til en stipendiat som er sikret tilfredsstillende veiledning, og som på heltid og for en periode av 1-3 år planlegger å arbeide med problemer som faller innenfor fondets rammer.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)