Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 36000 til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab.

Midlene anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10, 30.03
Gjelder for søkere tilknyttet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)