Norges tekniske høgskoles fond

Stiftelsens formål er å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme så vel vitenskapelige som praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark. utdanningen og siv.ing. utdanningen. Stiftelsen deler ut reisestipend til Ph.D. studenter.

Prioriterte formål er reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid, deltagelse på sommerskole eller lignende og studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid. Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra fondet vil bli prioritert.

The Fund of the Norwegian Institute of Technology

The purpose of this foundation is to support activities related to the technological education and research at NTNU, by promoting scientific as well as practical studies and investigations within all subjects belonging to the master education in architecture and technology. The foundation awards travel grants to PhD students. The primary objectives are travels to international conferences with presentation of own work, participation in summer schools etc. and visits to institutions abroad that provide opportunities for research collaboration. Priority will be given to candidates who have not previously received financial support from the fund.

Applications may be sent by clicking the button [Søk om midler] at the top of this page.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.03
Gjelder for søkere tilknyttet:
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)