Veiledning for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond.

Nansenfondenes formål å fremme forskning innenfor ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det søkes om midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

Bevilgninger til vitenskapelig utstyr blir gitt til det instituttet der arbeidene utføres. Søknader om slike bevilgninger skal derfor være godkjent av instituttbestyrer eller leder. Vitenskapelig utstyr blir instituttets eiendom etter bruk dersom ikke annet blir avtalt.

Søknader fra aktive forskningsgrupper med forholdsvis svak ekstern finansiering vil bli prioritert. Støtte til bokutgivelser forutsetter at det foreligger avtale med forlag og at manuskriptet har vært gjenstand for fagfellevurdering (må legges ved).

OPPRETTELSE AV BRUKERKONTO
Alle søkere til Nansenfondet må opprette brukerkonto hos UNIFOR. Dette gjøres ved å trykke "Ny bruker?" under innloggingsboksen til venstre på siden.

Personopplysninger
Fyll inn tittel og grad i feltet "Grad eller tittel", og nåværende stilling du har i feltet "Annen grad eller tittel".

Institusjons eller organisasjonsopplysninger
Registreringsskjemaet til UNIFOR er i utgangspunktet tilpasset UiOs fakultetsstruktur. Søkere fra andre institusjoner UiO, settes det "Annet" i feltet "Fakultet", mens det i feltet "Institusjon, organisasjon eller institutt" skrives inn navn på den institusjon eller organisasjon det søkes på vegne av.

Bankopplysninger
Oppgi bankkontonummeret som en eventuell tildeling skal utbetales til. Søker man på vegne av arbeidsgiver, skal det oppgis arbeidsgivers kontonummer. Søkere tilknyttet UiO må oppgi UiOs kontonummer.

HVOR MAN SKAL SØKE
Styret bruker følgende inndeling i fagområder:

Realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin)
Humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi)

Søknadsskjema er tilgjengelig via UNIFORs nettside under fanen "Søk i fond". For at Nansenfondene skal være synlige må det hukes av for "Fra Nansenfondene" under punkt 1 Fondalternativer.

Der kan man velge å åpne søknadsskjema for det fagområdet en tilhører. Velger man feil fagområde risikerer man at søknaden forkastes.

SØKNADEN
Alle søknader må leveres gjennom UNIFORS søknadsportal innen søknadsfrist 15. januar.

Det aksepteres ikke søknader på e-post, eller søknader sendt per post. Søknaden skal være kortfattet skrevet. Styret i Nansenfondene forbeholder seg retten til å forkaste søknader som er mangelfullt utfylt eller som anses ikke å falle innenfor stiftelsenes vedtekter.

Det kan kun søkes om støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne ultimo mars - primo april i søknadsåret.

For at styret skal kunne vurdere søknaden best mulig, må søknaden være komplett. Hvis det mangler opplysninger vedrørende publisering, finansiering eller andre forhold, må det redegjøres for hvorfor.

Søknaden skal inneholde:

CV
Prosjektbeskrivelse (Vedlegg 1)
Publikasjonsliste (Vedlegg 2)
Budsjett (Budsjett)
Oversikt over andre finansieringskilder

Prosjekttittel
Prosjekttittelen skal være kort og presis. Denne tittelen vil bli benyttet i informasjonsarbeid, korrespondanse, regnskaper, årsmelding osv.

Prosjektbeskrivelse/begrunnelse for søknad.
Prosjektbeskrivelsen skal sendes inn som et eget vedlegg, og merkes "Vedlegg 1". Det skal være på maksimalt 2 sider med skrifttype Times new roman, font 12, og med enkel linjeavstand.

Beskrivelsen/begrunnelsen skal inneholde følgende punkter:
a) Bakgrunn og problemstilling
b) Begrunnelse for behovet av de midler det søkes om
c) Angivelse av antatt varighet - ett eller flere år
d) Fremdriftsplan for flerårige prosjekter
e) Anbefaling fra veileder (der dette er aktuelt)

Man er ikke garantert støtte over flere år til et flerårig prosjekt selv om søknaden blir innvilget det første året. Vanligvis tildeles ikke støtte utover kr 50 000.

Publikasjonsliste
Publikasjonslisten skal være for de siste 3 år, men skal ikke inkludere abstracts. Listen sendes inn som vedlegg, og merkes "Vedlegg 2".

Budsjett
Sett opp et tydelig budsjett og oppgi spesifikk søknadsbeløp. Hvis det søkes om støtte til reiser, må det gis grundig faglig begrunnelse og kostnadene må spesifiseres nøyaktig.

Du må oppgi hvor mye som vil gå til følgende poster og postene skal i tillegg spesifiseres i eget vedlegg som merkes "Budsjett":
a) Utstyr kr.
b) Drift kr.
c) Assistanse kr.
d) Vikarutgifter kr.
e) Annet (spesifiser) kr.
f) Evt. tilskudd til egen lønn (arbeidsstipend) kr.
Sum Kr.

Andre finansieringskilder
Hvis forskningsgruppen siste 3 år har fått tildeling til det samme eller andre forskningsprosjekter fra andre finansieringskilder, oppgis kilden, år og beløp.

Hvis det i inneværende år er søkt bevilgninger til samme formål fra andre kilder, må dette oppgis.

Søker plikter å gi opplysninger hvis søker mottar midler annen steds fra i perioden fra søknadsfristens utløp til offentliggjøringen. Det må opplyses om prosjektet har sammenheng med forskningsprosjekter som er finansiert av EU eller NFR.

RAPPORTERING
Mottakere av bidrag fra Nansenfondet og de dermed forbundne fond må levere rapport senest ett år etter at støtte ble mottatt. For mottakere på UiO, NTNU eller andre universiteter/institusjoner skal det skrives en kort rapport som redegjør for bruken av midlene og legges ved en hovedboksrapport (tidligere DH10-rapport) eller tilsvarende, mens det for personlige mottakere skal legges ved kopier av originalbilag i pdf-format. Eventuell ny tildeling forutsetter tilfredsstillende rapportering.

Hvis det søkes om midler til flerårige prosjekter, må det legges ved en foreløpig rapport ved neste års søknad, merket "Vedlegg rapport" for at styret skal kunne vurdere fremdriften. Dette er ikke til erstatning for normal rapportering for allerede tildelte midler som beskrevet i avsnittet ovenfor.