Retningslinjer for søkere til Legat til Henrik Homans minne

Søkere til Legat til Henrik Homans minne bes sette seg inn i retningslinjene for stiftelsen. Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.

1.      Hvem kan søke
Reisestipend kan tildeles studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

2.      Når man kan søke
Reisestipend kan søkes etter at reisen er fullført. Søknad må leveres ved første søknadsfrist etter hjemkomst. Det er mulig å søke flere ganger, med ikke mer enn en gang per reise.  

Tilskudd gis ikke til reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU. Tilskudd gis heller ikke til hovedekskursjon.

3.    Søknad skal inneholde
Alle søknader skal inneholde:

 • Reiserapport på maks én side. Rapport skal inneholde reiserute og faglig utbytte av reisen.
 • Økonomisk rapport med originalkvitteringer.
 • Anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt.

Gruppesøknader skal også inneholde:

 • Deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere.

Dersom to eller flere studenter har reist til samme reisemål med samme formål er dette å regne som en gruppe. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

Søkere fra Entreprenørskolen skal også legge ved bekreftelse på at de oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet. Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Det skal ikke legges ved CV, vitnemål eller karakterutskrifter. Søknader med manglende vedlegg blir rutinemessig avslått.

4.      Prioriteringsliste
Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

 • 1. Reiser med studieformål.
 • 2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.
 • 3. Utvekslingsopphold.

5.    Søknadsbeløp
Følgende satser ble fastsatt av styret 14.09.2016

 • Skandinavia (Norge/Sverige/Danmark): NOK 1500
 • Europa med resten av Norden: NOK 2500
 • Nord-Amerika/Asia/Svalbard: NOK 4000
 • Latin-Amerika/Afrika/Australia: NOK 6000