Framkomiteens belønning for polarforskning 2017

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til "en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag - ved en avhandling eller på annen måte - til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi".

Medlemmer av den matematisk-naturvitenskapelige klasse og formannen i den historisk-filosofiske klasse av Det Norske Videnskaps-Akademi, medlemmer av de matematisk-naturvitenskapelige fakulteter og dekanene ved de historisk-filosofiske fakulteter ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, har rett til hvert år å sende inn motivert forslag om hvem belønningen skal tildeles.

Utdelingen foretas av Universitetsstyret ved UiO etter innstilling av en komité på tre medlemmer oppnevnt av Universitetsstyret, to etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og ett etter forslag fra Framkomiteen. Ved bedømmelsen av de innkomne forslag, kan komiteen innhente de supplerende uttalelser som den finner påkrevet.

Prisbeløpet for 2017 er 25 000 kroner.

Framkomiteens belønning ble sist delt ut i 2014, til professor Jon Ove Methlie Hagen ved Institutt for geofag, UiO.

Forslag til mottaker av belønningen kan sendes til:

Framkomiteens belønning for polarforskning
c/o UNIFOR
postboks 1131 Blindern,
0317 Oslo

eller på e-post til unifor@unifor.no, merket "Framkomiteens belønning 2017"

Frist for innsending av forslag er 30. mai 2017