Investeringsstrategi

Investeringsstrategien er en langsiktig beslutning, og strategisk fordeling mellom de ulike investeringsklassene forklarer rundt 90 % av avkastningen over tid. Målsetningen vår er å oppnå 5 % gjennomsnittlig avkastning over tid og å minimere den finansielle risikoen.

Forvaltningsgrunnlag

Forvaltningen i UNIFOR-fondene skal være langsiktig, hovedsakelig verdiorientert og aktivt forvaltet, og har som mål å bevare den inflasjonsjusterte verdien av kapitalen samt oppnå høyest mulig avkastning på lang sikt. Strategien endres kun hvis forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller krav til avkastning endrer seg.

Finansiell risiko

Den finansielle risikoen består av markedsrisiko, renterisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Sannsynligheten for å oppnå positiv avkastning på investeringsporteføljen over 5 år er mer enn 90 %.

Ansvarlige investeringer og etiske retningslinjer

UNIFOR legger til grunn Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring og ansvarlige investeringer i forvaltningen.